آتوسا همسر داریوش بزرگ

آتوسا 

آتوسا در دوران داریوش بزرگ و زمانی که امپراطوری ایرانیان بر وسعت بزرگی گسترده شده بود، با عنوان شهبانوی ایران در اوج قدرت بود. او به لحاظ نیروی فکری و سیاست مملکت داری، فوق العاده قوی بوده و به داریوش کبیر در ادره ی ممالک تحت تسلط ایرانیان، کمک فراوان می کرد. همچنین چندین فرمان جنگ نیز به دستور و خواست آتوسا انجام شده است.