جشن های ایران باستان

جایگاه جشن در ایران باستان

جشن های باستانی از مهم ترین راه ها برای شناخت فرهنگ باستانیان است. بعضی از این جشن ها امروزه نیز باشکوه تمام اجرا می شوند. اما بعضی دیگر به فراموشی سپرده شده اند. مردم ایرا باستان جشن را وسیله ای برای تقویت روحیه و اتحاد و ستایش خدای یکتا میدیدند.