جنگ کوروش کبیر و بابل به چه صورت بود

0
32
جنگ کوروش با بابل
ماجرای جنگ کوروش با بابل

جنگ ایران بابل

در بهار سال ۵۳۹ پیش از میلاد، کوروش آهنگ تسخیر بابل را کرد و وارد جنگ با بابل شد. به گواهی اسناد تاریخی و عقیده پژوهشگران، فتح بابل بدون جنگ بوده است و توسط  یکی از فرماندهان کوروش به نام گعوبروه در شب جشن سال نو انجام شد.