سبک اکسپرسیونیسم در نقاشی چیست؟

اکسپرسینیسم:

این سبک حاصل سبک سمبولیسم و امپرسیونیسم بوده است. هدف از ان نمایش عواطف چون ترس نفرت اضطراب و عشق بوده است. برای نشان دادن این هیجانات از رنگ های تند و اشکال کج و خظوط زمخت بهره میگرفتند.این سبک نمیخواست حالات طبیعی را به روشنی بیان کند.برای رسیدن به هدف خود از رنگه های تند و ضربات مکرر و هیجان زده قلمو استفاده می کرد.

 

سبک امپرسیونیسم چیست
سبک امپرسیونیسم چیست و هنرمندان

هنرمندان: فرانسیس بیکن و ادوارد مونش