سخنان گزنفون درباره کوروش

گزنفون مورخ یونانی درباره کوروش می نویسد : “او سطوت و رعب خود را در

تمام روی زمین انتشار داد، بطوری که همه را مات و مبهوت ساخت. حتی یک نفر

هم جرات نداشت که از حکم او سرپیچی کند و نیز توانست دل مردمان را طوری

برخود کند که همه نمیخواستند جز اراده او، کسی بر آنها حکومت نکند