معماری بی نظیر هخامنشیان

معماری هخامنشیان

هخامنشیان در اقامتگاه های خود بناهایی می ساخنتد که نشان دهنده قدرت و عظمت حکومت باشد. در دوران هخامنشیان یک سبک معماری مخصوصی به وجود آمده بود که در آنسنن و آداب ملل مختلف ساکن در کشور هخامنشیان جلوه گری می گردد.