معماری شگفت آور هخامنشیان

معماری هخامنشیان

عالی ترین نمونه هنری هخامنشیان معماری شگفت آور آنها است. هخامنشیان در عرصه وسیع سرزمین خود از مهارت و استادی هنرمندان ممالک زیر فرمان خویش بهره گرفتند. از این جهت در آثار معماری و صنعت این دوره تاثیر سایر ملل نیز دیده می شود.