وصیت کوروش کبیر به کمبوجیه

ای کمبوجیه بدان که عصای زرین سلطنت را حفظ نمی کند. بلکه

یاران صمیمی برای پادشاه  بهترین و مطمئن ترین تکیه گاه هستند

اما یاران نیک با جور و ستم  به دست نمی آیند بلکه به یاری اعمال

نیک و رفتار پسندیده میتوان آنهارا به دست آورد