آزادی های زنان عامه در زمان هخامنشیان

تفاوت زنان عام و اشراف در زمان هخامنشیان

زنان هخامنشی
زنان هخامنشی

در زمان هخامنشیان زنان عامه و طبقات پایین جامعه از آزادی های بیشتری نسبت به زنان اشراف برخوردار بودند. این زنان آن گونه که ویل دورانت هم به آن اشاره می کند. با آزادی و با روی گشاده در میان مردم رفت و آمد کنند و با تئجه به مهارت و استعدا که داشتند جذب فعالیت های اقتصادی دلخواه خود شوند و در مورد انتخاب همسر آینده خود نیز تا حدی نظر بدهند.

پوران دخت اولین پادشاه بانو ایران بیشتر بخوانید…