جنگ تاریخی بین ایران و روم باستان

0
25
جنگ های ایران باستان
جنگ های ایران باستان در زمان هخامنشیان

جنگ حران بین ایران و روم

حران  هران که نخستین جنگ بین ایران و روم به شمار می رود. دارای اهمیت بسیار در تاریخ است، زیرا پس از رومیها پس از پیروزی های پی در پی برای اولین بار در جنگی شکست بزرگی خوردند.