روش مدارا گرایانه هخامنشیان

 

روش مدارا گرایانه هخامنشیان این گونه بود که هر منطقه ای را آزادانه می گذاشتند که بر مبنای فرهنگ و ساختار محلی و منطقه ای خود اداره شود.شیوه حکمرانی هخامنشیان بر اساس استسمار ملل تحت حاکمیت خود نبود .
بلکه از منابع این سرزمین ها بهره برداری نمی کردند و همچنین نمیخواستند که همه  فرهنگ ها  را تحت یک مرکز  اجتماعی  و سیاسی اداره کنند .هرچند یک قدرت مرکزی برای حکمرانی  همواره وجود داشت