سخنان ناب زرتشت بزرگ

سخنان زرتشت بزرگ

گمراهان بت پرست همه از تبار و نژاد سیه دلان و کژ منشانند. کسانی که از آنها پیروی کنند و احترام گإارند آنها نیز از تبه کارانند. کردار فریبکارانه و ریا کاری های آنها از دروغ و خود ستایی سرچشمه گرفته است. از این رو در سراسر گیتی به بدنامی شناخته می شدند و مورد تنفرند.

“زرتشت”