متن های چینی با ترجمه فارسی و انگلیسی برای تاتو

جملات کوتاه و مفهومی چینی در مورد زندگی برای تاتو

生活是,但是梦想
زندگی فقط رویاست
Life is but a dream

生活是苦涩地短的
زندگی تلخ و کوتاه است
Life is bitterly short

居住并且死在荣誉
با افتخار زندگی کن و بمیر
Live and die in honor

居住片刻
در لحظه زندگی کن
Live the moment

同时通过生与死
با هم از میان زندگی و مرگ
Together through life and death

جملات عاشقانه چینی برای تاتو

在第一视域的爱
عشق در نگاه اول
Love at first sight


总是沐浴在爱河
همیشه در رودخانه عشق غسل کنید
Always bathing in the river of love


非常在爱是我们
ما خیلی عاشقیم
So much in love are we

آزموش مهارت های خواندن و نوشتن و درک مطلب زبان ژاپنی در آزمون آنلاین

جملات انگیزه بخش چینی برای تاتو

象与翼的一只老虎
مثل ببر بال دار
Like a tiger with wings

战无不胜从天堂到地球
شکست ناپذیر، به هر قیمتی!
Invincible from heaven to earth

转动的失败到胜利里
تبدیل شکست به پیروزی
Turning defeat into victory

罪恶不可能击败好
هیچ وقت بدی بر خوبی پیروز نخواهد شد
The Evil can never defeat the Good

勇气不认识恐惧
شجاعت ترس را نمی‌شناسد
Courage knows no fear