نظر گزفون تاریخ نویس یونانی در مورد کوروش کبیر

رفتار کوروش با اسیرانش

گزفون گزارش می کند که همسر یکی از دشمنان کوروش، پانته آ نام داشت و بدست وی اسیر شد ولی با وجود تمام زیبایی اش، کوروش به او دست درازی نکرد. این داستان در ابتدای قرن شانزدهم در آثار شاعر ایتالیایی ماتعو باندلو و نویسنده انگلیسی ویلیام پینتر و همچنین درام نویس المانی هانس زاکس با اشعاری چنین مفهومی را به تصویر کشیده اند.