همسر قدرتمند کوروش کبیر

همسر کوروش کبیر

کاساندان همسر کوروش بزرگ بود و باید این زن قدرتمند را به اندازه ی کوروش کبیر، بزرگ با صلابت بدانیم. کاساندان پا به پای کوروش بزرگ در مملکت داری پیش آمده و می توان گفت که نزدیک ترین و امین ترین مشاور کوروش بوده است. کاساندانبه عنوان نخستین جانشین ایفای نقش کرده و تک به تک نفرات دربار گوش به فرمان او بودند.