شعر عاشقانه از سهراب

شعر عاشقانه از سهراب

گاه می اندیشم ، خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمان که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی ، روی تو را کاشکی می دیدم. شانه بالا زدنت را، بی قید و تکان دادن دستت که ، مهم نیست زیاد و تکان دادن سر را که ، عجیب! عاقبت مرد؟ کاشکی می...
ادامه مطلب
بالا