آسان ترین روش های بافتنی

آموزش بافتنی

 اموزش بافتنی,یادگیری بافتنی

آشنایی با انواع بافت های اولیه در “آموزش بافتنی”

2 نوع گره بخیه ی ساده در بافت وجود دارد گره هایی که به صورت زیر و رو وجود دارد انواع بافت ها را می توانید از این دو گره به وجود بیاورید.این دو نوع تصویر بافت یک رج زیر و یک رج رو بافته می شود.

 

آموزش بافتنی,بافتنی

 

اموزش بافتنی,یادگیری بافتنی

این بافت یک دانه زیر و یک دانه رو بافته می شود.

آموزش اولیه بافتنی,تصاویر انواع بافتنی

به صورت 2 تا زیر 2 تا رو بافته می شود.

 

یادگیری بافتنی,اموزش بافتني

 

این بافت 7 تا زیر و 3 تا رو و در رج بعدی 7 تا رو و 3 تا زیر بافته می شود.

 

 

بافتنی,اموزش بافتنی

 

این بافت پنج رج زیر و پنج رج رو بافته می شود.

 

آموزش بافندگی,آموزش اولیه بافتنی

 

این نوع بافت به بافت شطرنجی معروف است به این صورت که 5 تا زیر و 5 تا رو ببافید اگر خواستید خانه های شطرنج بزرگتر باشد تعداد دانه های آن بیشتر باشد. هر چند داته زیر یا و بافتید به همان تعداد رج ببافید من 5 تا زیر و 5 تا رو بافتم و سپس پنج رج بافتم دقت کنید زمانی که میل را می تابانید بافت ها برعکس می شوند.

و بعد از 5 رج برعکس ببافید روها را زیر و زیرها را رو ببافید.

 

تصاویر انواع بافتنی,نکاتی برای بافتنی