انوشیروان دادگر پادشاه ساسانی

انوشیروان دادگر بیست و یکمین پادشاه ساسانی ملقب به دادگر که به خوب و نیکی مشهور بود از او بسیار یاد شده است. او سلسله ساسانی را به اوج قدرتش رسانید. او بزرگترین شاه ساسانی است که در زمان او امپراطوری ساسانی یکی از بزرگترین امپراطئری های روی زمین به شمار می رفت.