تک بیتی های عاشقانه سعدی

گلچین تک بیتی های سعدی

محبوب خوش آواز

روی خوش و آواز خوش دارندهریک لذّتی

بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را

سعدی

شفاعت معصوم
فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست

مائیم و دست و دامن معصوم مرتضی

سعدی

به چه کارآیدت آن دل

ای خردمندکه گفتی نکنم چشم به خوبان

به چه کارآیدت آن دل که به خوبان نسپاری؟

سعدی

سفر

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

سعدی

خـــــوان الـــوان عمـــــر

دریغا که بر خـــــوان الـــوان عمـــــر

دمی خورده بودیم و گفتند بس

سعدی

خوش است عمر

خوش است عمر،دریغا که جاودانی نیست

پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست

سعدی

پیری وجوانی

پیری وجوانی پی‌هم چون شب و روزند

ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم

سعدی