سخن زرتشت درباره بردباری

 

زرتشت: بردباری هنگامی خوب است که مبدا منزهی داشته باشد،

وگرنه در مقابل بیدادگری بردباری ناتوانی و ناتوانی مقدمه نابودی است