سخن زرتشت درباره بهشت جهنم

 

 

چقدر زیباست حرف زرتشت که میگوید:

ای کاش آنقدر آب داشتم تا جهنم را خاموش میکردم

و انقدر آتش داشتم تا بهشت را می سوزاندم

تا مردم خدا را برای خودش میخواستند نه برای  بهشت و جهنم