مرخصی بارداری در دوران هخامنشی

 

وضعیت زنان در دوران هخامنشی

در دوران هخامنشی زنان پس از زادن نوزاد پنج ماه مرخصی بارداری داشتند در این پنج ماه در کارگاه کار نمیکردند اما حقوق آن ها قطع نشده ولی مزد آنها  کمتر میشد  یعنی حدود 2 کیلو جو در ماه