همسر کوروش کبیر که بود؟

کاساندان ملکه هخامنشیان و همسر کوروش کبیر بود. بنا بر نوشته هرودوت، کوروش او را بسیار دوست می داشت و هنگامی که او را در گذشت دستور داد تا تمام اتباع شاهنشاهی برای او عزاداری بزرگی برپا کنند. بویس حدس می زند در بنایی که به آن زندان سلیمان می گویند، در پاسارگاد به خاک سپرده شده باشد.