ویژگی های کوروش کبیر

کوروش کبیر

کوروش انسانی کم نظیر بود،  این مرد برجسته در جوانمردی، گذشت، فداکاری، نجابت، عیب پوشی، عدالت، از خود گذشتگی، رافت و مهربانی، رقت قلب، مردانگی، شجاعت، خلق خوش و جمیع صفات پسندیده سرآمد همه بوده است.  پادشاهی عادل که همیشه در فکر رعیت و آسایش آنها بود،  و در هر موردی اگر اجحاف می دید،  سخت واکنش نشان می داد