پوران دخت اولین پادشاه زن ایرانی

0
30
اولین زن فمنیست در ایران
اولین زن فمنیست در ایران

 اولین پادشاه زن ایرانی

اولین زن فمنیست در ایران
اولین زن فمنیست در ایران

تاریخچه فمنیسم در دنیا به بیش از ۱۵۰ سال نمی رسد، اما چون پوران دخت اولین پادشاه زن ایرانی دوره ساسانی ۱۴۰۰ سال پیش اولین سخن فمنیستی ایران را بیان کرد. “پادشاه چه زن باشد چه مرد باید سرزمینش را نگاه دارد و با عدل و انصاف رفتار کند” . پوراندخت دز نامه ای به سپاهیانش نوشته بود جمله فمنیستی خود را بیان کرد و خود را در لیست اولین پیروان تساوی حقوق زن و مرد قرار داد.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید