کاربرد تخت جمشید در زمان هخامنشیان

درباره کاربری تخت جمشید نظریات فراوانی است. جواد برومند سعید آنجا را یک نیایشگاه خورشید می داند در حالیکه رضا مرادی تخت جمشید را انجمن قانونگذاری و مشورتی کشور های باستانی قلمرو ایران بشمار می آورد که در روایت کورتیوس نیز به آن اشاره شده است. اسکندر مقدونی سردار یونانی به ایران حمله کرد و این مکان را به آتش کشید.