5 معمای تصویری جالب و سخت

معمای شماره 1)

آیا می توانید کلمات پنهان شده را پیدا کنید:

 

معمای شماره 2)

آیا می توانید کلمات پنهان شده را پیدا کنید:

 

معما و تست هوش, معما با جواب معماهای تصویری همراه با جواب

 

معمای شماره 3)

کدام راه را باید انتخاب کند؟

هنگامی که طوفان شدید شروع به کار کرد ، مردی در حال کشف قطب جنوب بود. وی موفق شد 2 غار را پیدا کند که بتواند پناه بگیرد ، اما در یک غار متوجه یک خرس قطبی گرسنه و دیگری پر از زباله های رادیواکتیو شد. کدام غار را باید انتخاب کند؟

 

معما و تست هوش, معما با جواب معما و تست هوش

 

معمای شماره 4)

دروغگو کیست؟

یک تاجر وارد دفتر خود شد و دریافت که برخی اسناد بسیار مهم از روی میز وی ناپدید شده اند. پلیس به 3 نفر مشکوک شد و هر کدام گفتند که آنها حتی در دفتر نبوده اند. چه کسی دروغ می گوید؟

 

معما و تست هوش, معما با جوابمعما همراه با جواب

معمای شماره 5)

یک شاهزاده خانم در یک برج زندانی شد. او فهمید که می تواند از طریق درب چهارم فرار کند. اما فقط 3 درب وجود دارد. چگونه او می تواند درب شماره 4 را پیدا کند؟

معما و تست هوش, معما با جوابمعمای تصویری باحال با جواب

 

↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓

پاسخ معماها : 

معمای شماره 1)

 

معما و تست هوش, معما با جوابمعما همراه با جواب

 

معمای شماره 2)

 

معما و تست هوش, معما با جوابمعماهای تصویری

 

معمای شماره 3)

هیچ خرس قطبی در قطب جنوب وجود ندارد.

 

معما و تست هوش, معما با جوابمعماهای تصویری همراه با جواب

 

معمای شماره 4)

 

معما و تست هوش, معما با جوابمعمای تصویری جالب

 

معمای شماره 5)

نمادهای روی درها عدد هستند.

 

معما و تست هوش, معما با جوابمعما و تست هوش