زرتشت که بود

زرتشت که بود؟

زرتشت، یکی از نام‌های برجسته تاریخ ایران باستان است که در باور رایج، به‌عنوان پیامبر ایرانیان شناخته می‌شود. آیین «مزدیسنا» که برگرفته از تفکرات زرتشت است، پس از گذر هزاران سال همچنان پیروان خود را دارد و یکی از ادیان...
ادامه مطلب
زرتشت

سخنان ناب زرتشت بزرگ

سخنان زرتشت بزرگ گمراهان بت پرست همه از تبار و نژاد سیه دلان و کژ منشانند. کسانی که از آنها پیروی کنند و احترام گإارند آنها نیز از تبه کارانند. کردار فریبکارانه و ریا کاری های آنها از دروغ و خود ستایی سرچشمه گرفته است. از...
ادامه مطلب
تخت جمشید

کاربرد تخت جمشید در زمان هخامنشیان

درباره کاربری تخت جمشید نظریات فراوانی است. جواد برومند سعید آنجا را یک نیایشگاه خورشید می داند در حالیکه رضا مرادی تخت جمشید را انجمن قانونگذاری و مشورتی کشور های باستانی قلمرو ایران بشمار می آورد که در روایت کورتیوس...
ادامه مطلب
سخنان زرتشت

سخنان زرتشت بزرگ

سخنان زرتشت زندگی شما وقتی زیبا وشیرین خواهد شد، که پندارتان کردارتان و گفتارتان نیک باشد. هر کس باید بیاندیشد که کیست؟ از کجا آمده؟ و برای چه در این دنیا زنگدگی می کند؟ خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک...
ادامه مطلب