جنگ های ایران باستان

جنگ تاریخی بین ایران و روم باستان

جنگ حران بین ایران و روم حران  هران که نخستین جنگ بین ایران و روم به شمار می رود. دارای اهمیت بسیار در تاریخ است، زیرا پس از رومیها پس از پیروزی های پی در پی برای اولین بار در جنگی شکست بزرگی خوردند.
ادامه مطلب
آتوسا همسر داریوش

آتوسا همسر داریوش بزرگ

آتوسا  آتوسا در دوران داریوش بزرگ و زمانی که امپراطوری ایرانیان بر وسعت بزرگی گسترده شده بود، با عنوان شهبانوی ایران در اوج قدرت بود. او به لحاظ نیروی فکری و سیاست مملکت داری، فوق العاده قوی بوده و به داریوش کبیر در ادره ی...
ادامه مطلب
کاساندان همسر کوروش

همسر کوروش کبیر که بود؟

کاساندان ملکه هخامنشیان و همسر کوروش کبیر بود. بنا بر نوشته هرودوت، کوروش او را بسیار دوست می داشت و هنگامی که او را در گذشت دستور داد تا تمام اتباع شاهنشاهی برای او عزاداری بزرگی برپا کنند. بویس حدس می زند در بنایی که به...
ادامه مطلب
تخت جمشید

کاربرد تخت جمشید در زمان هخامنشیان

درباره کاربری تخت جمشید نظریات فراوانی است. جواد برومند سعید آنجا را یک نیایشگاه خورشید می داند در حالیکه رضا مرادی تخت جمشید را انجمن قانونگذاری و مشورتی کشور های باستانی قلمرو ایران بشمار می آورد که در روایت کورتیوس...
ادامه مطلب
اقامتگاه های هخامنشیان

معماری بی نظیر هخامنشیان

معماری هخامنشیان هخامنشیان در اقامتگاه های خود بناهایی می ساخنتد که نشان دهنده قدرت و عظمت حکومت باشد. در دوران هخامنشیان یک سبک معماری مخصوصی به وجود آمده بود که در آنسنن و آداب ملل مختلف ساکن در کشور هخامنشیان جلوه گری...
ادامه مطلب
معماری هخامنشیان

معماری شگفت آور هخامنشیان

معماری هخامنشیان عالی ترین نمونه هنری هخامنشیان معماری شگفت آور آنها است. هخامنشیان در عرصه وسیع سرزمین خود از مهارت و استادی هنرمندان ممالک زیر فرمان خویش بهره گرفتند. از این جهت در آثار معماری و صنعت این دوره تاثیر...
ادامه مطلب
سخنان زرتشت

سخنان زرتشت بزرگ

سخنان زرتشت زندگی شما وقتی زیبا وشیرین خواهد شد، که پندارتان کردارتان و گفتارتان نیک باشد. هر کس باید بیاندیشد که کیست؟ از کجا آمده؟ و برای چه در این دنیا زنگدگی می کند؟ خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک...
ادامه مطلب

روش مدارا گرایانه هخامنشیان

  روش مدارا گرایانه هخامنشیان این گونه بود که هر منطقه ای را آزادانه می گذاشتند که بر مبنای فرهنگ و ساختار محلی و منطقه ای خود اداره شود.شیوه حکمرانی هخامنشیان بر اساس استسمار ملل تحت حاکمیت خود نبود . بلکه از منابع این...
ادامه مطلب