آموزش کاردستی با سنگ ها

ساختن و خلق کردن یکی از تفاوتهای انسان با دیگر موجودات است . این تفاوت باعث می شود تا کودک نتواند بیکار باشد و نیاز دارد خود را مشغول کند. کاردستی این نیاز کودک را تامین می نماید و باعث شادابی او می گردد . در این مطلب چند نوع کاردستی با سنگ آموزش داده شده است.

وسایل مورد نیاز:

– سنگ صاف
– گواش
– قلمو گواش
– ماژیک
– چشم عروسکی
کاردستی ساده,ساخت کاردستی ساده با سنگ,کاردستی سنگیکاردستی کفشدوزک با سنگ

 

کاردستی ساده,انواع کاردستی با سنگ,کاردستی سنگیکاردستی کدو تنبل با سنگ

 

کاردستی ساده,کاردستی با سنگ,کاردستی زنبور با سنگکاردستی زنبور با سنگ

 

کاردستی ساده,کاردستی با سنگ,کاردستی جوجه تیغی با سنگکاردستی جوجه تیغی با سنگ