اولین زن دريانورد ايراني که بود؟

 

آرتمیس

آرتمیس نخستين زن دريانورد ايراني است كه در حدود۲۴۸۰ سال پيش، فرمان دريا سالاري خويش را از سوي خشايارشاه هخامنشي دريافت كرد و اولين بانويي مي باشد كه در تاريخ دريا نوردي جهان در جايگاه فرماندهي دريايي قرار گرفته است. در سال۴۸۰ پيش از ميلاد در جنگ سالاميس كه بين نيروي دريايي ايران و يونان درگرفت، شركت داشت و دلاوري هاي بسياري از خود نشان داد و با ستايش دوست و دشمن روبرو شد.