بزرگترین مردان تاریخ ایران

بزرگان ایران

سه پایه استوار ملیت ایران، بدون شک زرتشت، کوروش و فردوسی هستند. زرتشت اندیشه نیک را بنیاد نهاد و کوروش آن را به کردار نیک تبدیل کرد و فردوسی آن را با گفتار نیک بیان نمود.