زمان سال تحویل 1401 چه ساعتی است؟

روز و ساعت تحویل سال 1401 برابر است با روز یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 19:03:26.

آغاز سال جدید شمسی در تقویم مصادف با لحظه ای است که فاصله خورشید از نقطه اعتدال بهاری به صفر برسد. ساعت تحويل سال 1401 برابر است با یکشنبه 29 اسفند 1400، 8 شعبان 1443 و 20 مارس 2022.

سال تحویل 1401 چند شنبه است

سال تحویل 1401، روز یکشنبه 29 اسفند 1400 شمسی است. (1400/12/29). نماد سال 1401 پلنگ می باشد که نماد دلیری و شجاعت است.

 

ساعت سال تحويل 1401

تاریخ و ساعت تحویل سال 1401 به میلادی

روز و ساعت تحویل سال 1401 در تقویم میلادی برابر است با 20 مارس 2022، ساعت 19:03.

موقع تحویل سال 1401 به قمری

لحظه سال تحویل 1401 در تقویم قمری برابر است با 8 شعبان سال 1443.

ساعت لحظه سال تحویل 1401 به ساعت جهانی (UTC/GMT)

ساعت سال تحویل 1401 به وقت ساعت جهانی، ساعت 16:28:43 می باشد.