سخنان زرتشت بزرگ

سخنان زرتشت

زندگی شما وقتی زیبا وشیرین خواهد شد، که پندارتان کردارتان و گفتارتان نیک باشد. هر کس باید بیاندیشد که کیست؟ از کجا آمده؟ و برای چه در این دنیا زنگدگی می کند؟ خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است.