سردار زن ایرانی که در نبرد با اسکندر شرکت کرد

یوتاب سردار زن ایرانی

یوتاب سردار زن ایرانی که خواهر آریو برزن سردار نامدار ارتش هخامنشی داریوش سوم بوده است. وی در نبرد با اسکندر گجستک همراه آریو برزن فرماندهی بخشی از ارتش زا بر عهده داشته است او در کوه های بختیاری راه را بر اسکندر بست. ولی یک ایرانی راه را به اسکندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آورد. با این همه هم آریو برزن و هم یوتاب در راه وطن کشته شدند و نامی جاوید از خود بر جای گذاشتند.