شعر کودکانه درمورد بهار

“شعر خیاطی بهار”
چه قدر با سلیقه
چه قدر با علاقه


جوانه را برش زد
نشاند روی ساقه

برای برگ ها دوخت
لباس تور پشمی

و کوک زد به شاخه
شکوفه های پشمی

لباس خواب گل را
ورق ورق اتو کرد

نشست به پشت میزش
و ریشه را رفو کرد

هزار طرح و الگو
نشسته در نگاهش

چه رونقی گرفته
دوباره کارگاهش