قوانینی برای آداب و معاشرت

 

کافيست نگاهي به دور و اطراف خود بياندازيد تا متوجه شويد در جامعه ما تنها شمار اندکي از افرادمتشخص و با نزاکت بجاي مانده است. در روزگاران پيشين به آداب و نزاکت اجتماعي بهاي بيشتري داده مي شد. اما افسوس که جامعه امروز دستخوش تحولات گوناگوني گشته است.
مقصود من آن نيست که مردم بايد همانند ربات آداب معاشرت را يك به يك و مو به مو، رعايت واجراکنند بلكه رعايت برخي آداب پسنديده بشما کمك خواهد آرد تا شان و منزلت اجتماعيتان ارتقا يابد. من نكاتي را گرداوري کرده ام که مي تواند شما را از يك فرد عامي به يك انسان متشخص و مؤدب تبديل کند.
با رعايت اين نكات ساده به شما اطمينان ميدهم که ديگران شما را در زمره افراد با اصل و نسب و فرهيخته قرار خواهند داد.شخصي که ديگران آرزوي معاشرت و شراکت با وي را دارند. و لازم به ذکر است که همواره مردم از ملاقات با يك فرد با شخصيت خوشنود خواهند شد.

١– هميشه مودب باشيد
اگر از کسي به دليل رفتار نا خوشايندش خوشتان نمي آيد نيازي نيست که شان و منزلت خودتان را تا سطح اجتماع آن فرد تنزل دهيد. مودب و با نزاکت باشيد تا برتري خود را نسبت به آن شخص ثابت آنيد.

٢- هيچگاه دشنام ندهيد
دشنام و ناسزاگويي مطلقا ممنوع مي باشد. چون نشان دهنده آن است که شما قادر نيستيد براي بيان عقايد خودتان از واژه ها ولغات مناسبتري بهره بگيريد.

٣- با صداي بلند صحبت نكنيد
هنگامي که با صداي بلند صحبت ميكنيد، باعث بالا بردن سطح استرس ميان اطرافيان خود ميگرديد. بلندصحبت آردن بيانگر آن است که شما قادر به بحث منطقي با ديگران نيستيد و عجز شما را در استدلال معقولانه نشان مي دهد و آنكه مي خواهيد حرف خودتان را با توسل به زور وخشونت به کرسي بنشانيد .
همچنين بلند صحبت کردن سبب جلب توجه اطرافيان ميگردد البته توجه منفي

 

٤-کنترل خود را از دست ندهيد
زماني که شما کنترل اعصاب خود را از دست ميدهيد و ازکوره در ميرويد به همه نشان مي دهيد قادر به کنترل احساسات و هيجانات خود نمي باشيد. وقتي هم که شما از کنترل رفتار خودتان عاجز مي باشيد،چگونه قادر به کترل مسائل ديگر خواهيد بود؟ همواره خونسردي خود را حفظ کنيد (کار آساني نيست ولي ارزش دارد).

٥- به ديگران خيره نشويد
زل زدن به ديگران نوعي چشم چراني و تعرض به حريم آنان محسوب مي گردد.سعي کنيد اين عادت ناپسند را آنار بگذاريد و به امور خصوصي و رفتاري ديگران دقت نكنيد.

 

٦-صحبت کسي را قطع نكنيد

اجازه دهيد صحبت ديگران به پايان برسد. ميان صحبت کسي پريدن نشانه بي نزاکتي و عدم

برخورداري از مهارتهاي اجتماعي مي باشد. حتما با گفتن جمله “معذرت مي خواهم”، اقدام به انجام آن کار کنيد. مودب بودن به مفهوم آن است که براي موقعيت، عقايد و احساسات ديگران احترام قائل شويم

٧– هميشه وقت شناس باشيد

مهم است که به وقت ديگران احترام بگذاريد.سر موقع در جلسات، قرار ملاقات ها، موقعيت هاي شغلي و اجتماعي حضور يابيد. همچنين يك فرد متشخص مي داند چه زماني بايد ميهماني را ترك کند.

٨- اسرار زندگي خصوصي خود را فاش نسازيد

آبرو، شرافت، صداقت و بصيرت بزرگترين و مهمترين عامل براي حفظ اعتبار يك فرد متشخص مي باشد. جزئيات زندگي عشقي شما بايد محرمانه باقي بمانند. بنابراين هرگاه شخصي شروع به افشاء اسرارخود کرد، شمادر رابطه با زندگيتان سخني به ميان نياوريد.

٩- آب دهان نياندازيد
اغلب مردها اين کار را بطور ناآگاهانه انجام مي دهند. آب دهان انداختن بسيار زننده بوده و بي شخصيتي فرد را ميرساند. هيچگاه آب دهان نيندازيد و يا انگشت در دهان ويا دماغ خود نبريد مگر آنكه بخواهيد ثابت کنيد انسان بي نزاکتي هستيد.

١٠ –حرمت دیگران را نگه دارید
شما همانطور که دوست داريد مورد احترام ديگران باشيد خود نيز به ديگران احترام بگذاريد. هنگام عبور و مرور ، در صف ها ، هنگام سوار و پياده شدن از وسايل نقلي و . . . . به ديگران احترم بگذاريد ، اجازه دهيد آنها (خصوصا خانم ها)مقدم بر شما باشند و پس از مدتي اين فرهنگ که يكي از مهم ترين اصول اداب است براي همه جا افتاده و رعايت مي شود