معما و تست هوش

0
1555
معما و تست هوش
معما و تست هوش

تست هوش شماره ۱ )

چند موش را مشاهده می کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعمای تصویری

تست هوش شماره ۲ )

آیا می توانید سگ دوم را در این تصویر مشاهده کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره ۳ )

۲ مهمان او کجا هستند؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابتست هوش با جواب

 

تست هوش شماره ۴ )

آیا می توانید ۳ چهره پنهان را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره ۵ )

آیا می توانید یک زن را در این تصویر پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعمای تصویری با جواب

 

تست هوش شماره ۶ )

آیا می توانید حیوان پنهان در تصویر را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابتست هوش تصویری

 

تست هوش شماره ۷ )

آیا می توانید چهره یک مرد را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعمای بینایی

 

تست هوش شماره ۸ )

می توانید نمایه پنهان را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره ۹ )

آیا می توانید گربه را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابتست هوش با جواب

 

تست هوش شماره ۱۰ )

خرگوش کجاست؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما و تست هوش

 

تست هوش شماره ۱۱ )

آیا می توانید ۲ حیوان پنهان را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره ۱۲ )

چهره پنهان کجاست؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب تست هوش تصویری

 

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

 

پاسخ تست هوش :

تست هوش شماره ۱ )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره ۲ )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابتست هوش با جواب

 

تست هوش شماره ۳ )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره ۴ )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما و تست هوش

 

تست هوش شماره ۵ )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما

 

تست هوش شماره ۶ )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره ۷ )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب معمای تصویری با جواب

 

تست هوش شماره ۸ )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب معما و تست هوش

 

تست هوش شماره ۹ )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابتست هوش تصویری

 

تست هوش شماره ۱۰ )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابپاسخ تست هوش

 

تست هوش شماره ۱۱ )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب معمای تصویری با جواب

 

تست هوش شماره ۱۲ )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابتست هوش با جواب