معما و تست هوش

تست هوش شماره 1 )

چند موش را مشاهده می کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعمای تصویری

تست هوش شماره 2 )

آیا می توانید سگ دوم را در این تصویر مشاهده کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره 3 )

2 مهمان او کجا هستند؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابتست هوش با جواب

 

تست هوش شماره 4 )

آیا می توانید 3 چهره پنهان را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره 5 )

آیا می توانید یک زن را در این تصویر پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعمای تصویری با جواب

 

تست هوش شماره 6 )

آیا می توانید حیوان پنهان در تصویر را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابتست هوش تصویری

 

تست هوش شماره 7 )

آیا می توانید چهره یک مرد را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعمای بینایی

 

تست هوش شماره 8 )

می توانید نمایه پنهان را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره 9 )

آیا می توانید گربه را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابتست هوش با جواب

 

تست هوش شماره 10 )

خرگوش کجاست؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما و تست هوش

 

تست هوش شماره 11 )

آیا می توانید 2 حیوان پنهان را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره 12 )

چهره پنهان کجاست؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب تست هوش تصویری

 

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

 

پاسخ تست هوش :

تست هوش شماره 1 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره 2 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابتست هوش با جواب

 

تست هوش شماره 3 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره 4 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما و تست هوش

 

تست هوش شماره 5 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما

 

تست هوش شماره 6 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابمعما با جواب

 

تست هوش شماره 7 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب معمای تصویری با جواب

 

تست هوش شماره 8 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب معما و تست هوش

 

تست هوش شماره 9 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابتست هوش تصویری

 

تست هوش شماره 10 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابپاسخ تست هوش

 

تست هوش شماره 11 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب معمای تصویری با جواب

 

تست هوش شماره 12 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جوابتست هوش با جواب