پوران دخت اولین پادشاه زن ایرانی

 اولین پادشاه زن ایرانی

اولین زن فمنیست در ایران
اولین زن فمنیست در ایران

تاریخچه فمنیسم در دنیا به بیش از 150 سال نمی رسد، اما چون پوران دخت اولین پادشاه زن ایرانی دوره ساسانی 1400 سال پیش اولین سخن فمنیستی ایران را بیان کرد. “پادشاه چه زن باشد چه مرد باید سرزمینش را نگاه دارد و با عدل و انصاف رفتار کند” . پوراندخت دز نامه ای به سپاهیانش نوشته بود جمله فمنیستی خود را بیان کرد و خود را در لیست اولین پیروان تساوی حقوق زن و مرد قرار داد.