چرا ایرانیان باستان شاد ترین مردم جهان بودند؟

 

ایرانیان باستان شاد ترین مردم جهان بودند.

در ایران باستان 65 جشن همگانی در سال گرفته می شد.

و از این بابت ایرانیان باستان را شاد ترین مردم جهان می شناختند