سخنان کوروش در هنگام فتح بابل

کوروش در هنگام فتح بابل برای سپاهیان و نزدیکان نکاتی را بدین گونه یادآور شد:

دوستان همیشه باید خدا را شکرگذار بود چون عطایای او بیش از اندازه است.

در هر حال چون به مال و منان رسیدید نباید طریق عیش و عشرت را در پیش بگیرید

و تنبلی و کاهنی کنید چون در این صورت پس از چندی به حال همین شکست خوردگان خواهید افتاد و انسان های بیهوده خواهید شد.