سخنان کوروش هخامنشی

من یاور یقین و عدالتم، من زندگی ها خواهم ساخت. من خوشی های بسیار خواهم آوردمن ملتم را سربلند خواهم کرد.زیرا شادمانی آنها شادمانی من است. ” کوروش هخامنشی”