سخن هرودوت

هرودوت کوروش را پدری مهربان و رئوف و مهربان میداند که برای رفاه مردم کارمیکرد.

وی مینویسد: کوروش پادشاهی بود ساده جفا کش بسیار عالی همت و شجاع و در فنون

جنگ ماهر که ایالت کوچک فارس را یک مملکت بزرگ نمود .

مهربان بود و با رعایا سلکوک مشفقانه و پدرانه می نمود بخشنده خوشمزاج و مودب بود واز حالت رعیت آگاهی داشت.