قدرتمند ترین شاه ایران پس از اسلام

نادر شاه افشار

نادر شاه را قدرتمند ترین شاه ایران بعد از اسلام میدانند.

سرکوب افغان ها و بیرون راندن عثمانی ها و روس ها از کشور و

تجدید استقلال ایران و فتح هندوستان و ترکستان سبب جاویدان شدن نام وی شد.