پادشاهی کوروش و کمبوجیه

 

هنگام پادشاهی کوروش و کمبوجیه قانونی راجع به باج و مالیات وضع نگردیده بود،

بلکه مردمان هدایا می آوردند. تحمیل باج و مالیات در زمان داریوش معمول گردید،

لذا پارسیان می گفتند که داریوش تاجر، کمبوجیه آقا و کوروش پدر بود.

اولین را به آن جهت که سود طلب بود، دومین را چون سختگیر و با نخوت بود

و سومین (کوروش) را به واسطه اینکه ملایم و رئوف بود و همیشه خیر و

خوبی ملت را هدف قرار می داد، پدر می خواندند.