الفبای زبان فرانسه

الفبای زبان فرانسه کاملا مشابه الفبای انگلیسی است. پس یادگیری آن برای شما اصلا مشکل نخواهد بود. حتی ترتیب حروف در الفبای فرانسه هم با انگلیسی مشابه است. تنها تفاوت در نحوه ادا کردن حروف در الفباست. جدول زیر حروف الفبای زبان فرانسه را به شما نشان می دهد. فایل صوتی زیر به شما در تلفظ حروف الفبای زبان فرانسه کمک می کند:

تلفظ حروف در زبان فرانسه

تلفظ حروف و کلمات در زبان فرانسه در ابتدا برای همه زبان آموزان پیچیده است. برای درک بهتر تلفظ در این زبان باید به تفاوت ساختاری آن با فارسی دقت کنید. در زبان تقریبا تمام حروف به طور مستقیم به یک صدا تبدیل می شوند. حروف بی صدا به جز در مواردی معدود (مانند “و” در واژه خواهر) وجود ندارند.

تلفظ در زبان فرانسه در شکل اولیه از دو جهت با فارسی متفاوت است. اول اینکه ترکیبی از حروف در زبان فرانسه می توانند صدایی متفاوت را ایجاد کنند. احتمالا با در زبان انگلیسی هم تا حدی با این موضوع برخورد کرده اید مثلا ترکیب S+H صدای “ش” را در انگلیسی می سازد. ما معادلی برای این موضوع در فارسی نداریم. در زبان فرانسه ساختن این ترکیب های به مراتب پیچیده تر و رایج تر است. چند حرف می توانند به شکل های مختلف با هم ترکیب شوند و یک صدا را بسازند. پس در طور یادگیری تلفظ زبان فرانسه باید ساختار فارسی را برای یادگیری تلفظ فراموش کنید.

تفاوت دوم زبان فارسی و فرانسه در بی صدا بودن برخی حروف است. زبان فرانسه قواعد متفاوتی برای عدم تلفظ حروف دارد. این قواعد به هیچ عنوان غیر قابل درک نیستند. همانطور که نهایتا شما با این موضوع کنار آمده اید که حرف e در انتها کلمات انگلیسی خوانده نمی شود (مثلا bike را بایک می خوانیم نه بایکه) با قواعد تلفظ زبان فرانسه هم کنار خواهید آمد.

جدول تلفظ حروف

در جدول های پایین به برخی از قواعد اصلی و پایه در تلفظ زبان فرانسه می پردازیم. توجه داشته باشید که در این سطح از شما انتظار نمی رود که این قواعد را کاملا یاد بگیرید. (در طول درس های اولیه ما برای همه کلمات و جملات تلفظ آنها را آماده کرده ایم.) اما نیاز است به درک درستی از ساختار تلفظ در زبان فرانسه برسید.

IPA یا فونتیک حروف به شکلی از استاندارد از آوانویسی گفته می شود. سعی می کنیم در درس های اول آوانویسی واژه ها را در کنار آنها داشته باشیم تا بتوانید صداهای آنها را بهتر درک کنید. سعی کنید خودتان را در جدول با آوا نویسی ها آشنا کنید.

نکته: صداهای معادل شده در قسمت تلفظ حروف معادل های نزدیک به آن صدا هستند. توجه داشته باشید که در زبان فرانسه تقریبا تمام حروف صدادار (و بخشی از حروف بی صدا) به صورت متفاوتی از فارسی تلفظ می شوند. پس اگر می خواهید لهجه غلیظ فارسی نداشته باشید باید با تلفظ به صدایی که می شنوید برسید.

 

حروف و ترکیب حروف صدا دار
IPA       نحوه تلفظ کلمات مثال حروف/ ترکیب حروف سازنده این صدا
[i] ای

 vie ,  midi ,  lit ,  riz

i, y

[y] او

 rue ,  jus ,  tissu ,  usine

u

[e] اِ

 blé ,  nez ,  cahier ,  pied

é, et, در پایان کلمه er و ez

[ø] اُ

 jeu ,  yeux ,  queue ,  bleu

eu

[ɛ]  تفریبا اِ کشیده

 lait ,  aile ,  balai ,  reine

e, è, ê, ai, ei, ais

[œ] بین اُ و اِ

 sœur ,  œuf ,  fleur ,  beurre

œu, eu

[a] آ

 chat ,  ami ,  papa ,  salade

a, à, â

[ɑ] آ کشیده تر

 bas ,  âne ,  grâce ,  château

a, â

[u] او

 loup ,  cou ,  caillou ,  outil

ou

[o] بین اُ و او

 eau ,  dos ,  escargot ,  hôtel

o, ô

[ɔ] آ کوتاه تا حدی به سمت اُ

 sol ,  pomme ,  cloche ,  horloge

o

[ə] بین اَ و اِ

 fenêtre ,  genou ,  cheval ,  cerise

e

 

حروف شبه صدادار فرانسوی
IPA نحوه تلفظ کلمات مثال حروف/ ترکیب حروف سازنده این صدا
[w] مشابه واو در زبان عربی  fois ,  oui ,  Louis oi, ou
[ɥ] واو عربی + ای  lui ,  suisse ui
[j] مشابه حرف بی صدای “ی”  oreille ,  Mireille ill, y

 

صداهای تو دماغی

صداهای تو دماغی زبان فرانسه صداهایی هستند که در فارسی هیچ معادلی ندارند. ممکن است شما در زمان غرغر کردن یا ادا درآوردن و مسخره بازی صداهای مشابهی را درآورده باشید اما در زبان فرانسه این صداها بخشی از ساختار تلفظ زبان را ساخته اند. این صداها مشابه صداهای قبلی گفته شده هستند اما تو دماغی تلفظ می شوند. گاهی انتهای این صداها تا حدی به سمت صدای نون می رود.

 

صداهای تو دماغی زبان فرانسه
IPA نحوه تلفظ کلمات مثال حروف/ ترکیب حروف سازنده این صدا
[] آ تو دماغی  gant ,  banc ,  dent en, em, an, am, aon, aen
[ɛ̃] اِ تو دماغی  pain ,  vin ,  linge in, im, yn, ym, ain, aim, ein, eim, un, um,
en, eng, oin, oing, oint, ien, yen, éen
[œ̃] بین اُ و اِ تو دماغی  brun ,  lundi ,  parfum un
[õ] بین اُ و او تو دماغی  rond ,  ongle ,  front on, om

 

حروف بی صدای فرانسوی
ex + صدادار اِگز  examen ,  exercice
ex + بی صدا اِکس  exceptionnel ,  expression
ch (برای کلمات با ریشه لاتین) ش  architecte ,  archives
ch (برای کلمات با ریشه یونانی) ک  orchestre ,  archéologie
ti + vowel (éبه جز ) سی  démocratie ,  nation
c + e, i, y; or ç س  cent ,  ceinture ,  maçon
c + a, o, u ک  caillou ,  car ,  cube
g + e, i, y ژ  genou ,  gingembre
g + a, o, u گ  gomme ,  ganglion
th ت  maths ,  thème ,  thym
j ژ  jambe ,  jus ,  jeune
qu, q آخر کلمات ک  que ,  quoi ,  grecque
h ساکت  haricot ,  herbe ,  hasard
صدادار + s + صدادار ز  rose ,  falaise ,  casino
x + صدادار ز  six ans ,  beaux arts
پایان کلمه x س  six ,  dix ,  soixante  (فقط همین 3 کلمه!)

نکته 1: زبان فرانسه حروف ناخوانده زیادی دارد. تقریبا تمام حروف بی صدا در آخر کلمات به جز حروف  C, R, F و L تلفظ نمی شوند.

نکته 2: فرانسوی ها کلمات را در جمله هم به صورت به هم چسیده می خوانند پس ممکن است حرف آخر یک کلمه با حرف اول کلمه بعد ترکیب شود و تا حدی متفاوت تلفظ شود.